Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Funktionen subString()

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Funktionen subString()

En viktig sak i JavaScript är att kunna hantera strängar. Att t.ex. ta ut en del av en sträng är något man har stor nytta av.

Låt oss säga att du vill få klippa av strängen strang så att det första och sista tecknet inte finns kvar, då kan du använda detta script:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
strang="abcdef";
borjan=1;
slutet=strang.length;
slutet=slutet-1;

alert(strang.substring(borjan,slutet));
//-->
</SCRIPT>
Jag ska nu rad för rad beskriva vad scriptet gör:
strang="abcdef";
Strängvariabeln strang får värdet abcdef.
borjan=1;
Talvariabeln borjan får värdet 1.
slutet=strang.length;
Talvariabeln slutet får värdet 6 eftersom det finns 6 tecken i variabeln strang.
slutet=slutet-1;
Talvariabeln slutet får värdet 5 eftersom variabeln slutet hade värdet 6 och man drog bort 1.
alert(strang.substring(borjan,slutet));
alert öppnar ett fönster med de tecken som finns mellan plats 1 (borjan) och plats 5 (slutet) i variabeln strang.
OBS: Det första tecknet i en variabel finns på plats 0, inte 1.

För att förtydliga just substring() lite så visas ett allmänt exempel nedan:
x=a.substring(b,c);

Variabel x blir en strängvariabel med det värde som finns från tecken b till tecken c i variabeln a då variablerna b och c är talvariabler och a är en strängvariabel.
Om b är större än c så byter dessa automatiskt plats.

För att ytterligare förtydliga så finns en del exempel nedan (variabeln x gäller i alla exempel):

x="abcdefghijklmno";
Exempel               Resultat
x.substring(0,100)          abcdefghijklmno
x.substring(1,6)           bcdef
x.substring(1,5)           bcde
x.substring(3,6)           def
x.substring(6,3)           def
x.substring(7,2)           cdefg
x.substring(3,3)             (ingening)
x.substring(0,x.length)       abcdefghijklmno
x.substring(0,x.length-2)      abcdefghijklm
x.substring(x.length-5,x.length-3)  kl
Det du nu har lärt dig här ska du noga komma ihåg. substring() är en väldigt viktig och välanvänd funktion i Javascript.


För att visa vad man kan göra med substring och i detta fall setTimeout (se kapitel 12) så kan du kolla på detta script (texten till höger hjälper dig att förstå vad varje rad gör):

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
i=0;                              //Variabeln i skapas och får värdet 0.
statusraden_visar="";                     //Variabeln statusraden_visar skapas, dock utan innehåll.
text="Hejsan.  Titta vad bra detta script fungerar. =)";   //Variabeln text skapas med det innehåll som ska visas i statusraden.

function start()                        //funktionen start - måste aktiveras för att starta.
{
statusraden_visar+=text.substring(i,i+1);           //Variabeln statusraden_visar utökas (+=) med det tecken som finns mellan plats i och i+1 i variabeln text.
status=statusraden_visar;                   //Skriver ut innehållet i variabeln statusraden_visar i statusraden.
i++;                              //i ökar med ett så att nästa tecken i variabeln text ska skrivas ut.

if (i==text.length)                      //Om i är lika långt som textens längd (ovan) så ska i nollställas för att scriptet sedan ska börja skriva ut allt från början.
{
i=0;                              //Nollställer i.
statusraden_visar="";                     //Raderar variabeln statusraden_visar så att den är helt tom (eftersom allt ska börja om från början).
}
setTimeout("start()",150);                   //Gör så att funktionen start körs igen efter 150 millisekunder.
}

start();                            //Startar funktionen start. Utan detta så startar inte scriptet.
//-->
</SCRIPT>


20 kapitel har nu gått mot sitt slut, fast fler finns ett tryck härifrån.


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]